das

Recht op vrije keuze voor rechtsbijstandverzekerde weer uitgebreid

En opnieuw leiden de rechtsbijstandverzekeraars een gevoelig verlies. 

Als sinds enige tijd hebben verzekerden met een rechtsbijstandsverzekering recht op een vrije keuze van een jurist in een procedure. Het in behandeling nemen van de zaak moet nog bij de verzekeraar gebeuren, maar zodra het een procedure wordt dan heeft de verzekerde recht op zijn of haar eigen jurist te kiezen.

das

Tot gisteren hielden de rechtsbijstandverzekeraars halsstarrig vast aan een enge uitleg van de jurisprudentie. Een procedure is bij een rechtbank en zo werden de UWV procedure bij een bedrijfseconomisch ontslag en een bezwaarprocedure uitgesloten van de vrije keuze voor de verzekerde. 

Tot gisteren dus. Het Europees hof maakte gehakt van deze stellingen en op zogenaamde prejustiele vragen van de Hoge Raad bepaalde het hof dat ook deze procedures onder het recht van de keuzevrijheid van de verzekerde vallen.

Een goede zaak. Indien u dus een rechtsbijstandverzekering dan kunt u zich in een hoop gevallen op kosten van de verzekeraar laten bijstaan door de juristen van het juridisch adviescentrum. Voor de fijnproevers. Het arrest van het hof leest u hier.Read more…

phone-scam

Spooknota’s

Onze juristen bloggen regelmatig over actuele juridische onderwerpen. Dit keer over de spooknota en de wetswijziging. 

Uit de statistieken blijkt dat ondernemingen het vaakst doelwit van spooknota’s sturende fraudeurs. Spooknota’s zijn nep-, valse, of in ieder geval nergens op slaande, bloedirritante, facturen die fraudeurs naar ondernemingen sturen. Dit gebeurt in het kader van de wet van de grote getallen vaak in grote aantallen en bij voorkeur met niet al te hoge bedragen. Omdat spooknota’s vaak griezelig goed in elkaar zitten en bijna niet van echt te onderscheiden zijn, is de return op investment voor piet fraudeur bv hoog. Het gaat vaak dus om nota’s met relatief kleine bedragen. De fraudeurs willen zo voorkomen dat de nota streng gecontroleerd wordt. Op deze trieste manier wordt er veel geld weg gesmokkeld van ondernemingen. De Kamer van Koophandel becijferde dat jaar in jaar uit ondernemingen miljoenen kwijt zijn aan spooknota’s.

phone-scam

Acquisitiefraude

Acquisitiefraude is een vorm van fraude die erop is gericht om ondernemingen te laten betalen voor niet geleverde goederen en diensten of goederen/diensten die volstrekt waardeloos zijn. Een voorbeeld van het laatste is bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties in een vermeldingsgidsen met een vaak wel soort van officiële naam. De officiële kamer van ondernemingen gids! Of iets dergelijks! Een variant op deze vorm van fraude is, dat men het doet voorkomen dat vermelding gratis is, maar dat de werkelijke winst in de verlenging van het abonnement zit. Dat wordt er uiteraard niet bij vermeld. In de kleine lettertjes staat dan omschreven dat de inschrijving twee maanden van te voren moet zijn opgezegd bij gebreke waarvan het verlengd wordt. Uiteraard kost de verlenging dan wel serieus geld. Als de ondernemer al door heeft dat het contract moet worden opgezegd, dan is meestal goed verborgen hoe het moet worden opgezegd.

Fraudeurs doen zich ook vaak voor als een instantie die een verplichte contributie factureert. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld “ MKB Registratie Services”, een organisatie die op dit moment zeer actief bezig is met acquisitiefraude.

De regering slaapt niet!

En hulde wie hulde toekomt. Op initiatief van de Kamerleden Gesthuizen (SP) en Van Oosten (VVD) is er een mooie wet aangenomen die het de fraudeurs extra moeilijk maakt. De Kamerleden zijn goed voor gaan zitten en hebben het zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk aangepakt.

Civielrechtelijk

Civielrechtelijk wordt artikel 6:194 BW aangepast en komt het niet, althans foutief vermelden van essentiële informatie de fraudeur duur te staan. Overtreding van voornoemd artikel levert onrechtmatig handelen op. Het bijzondere aan de situatie is dat in het geval van 6:194 BW de bewijslast omdraait. Het slachtoffer moet gemotiveerd stellen en vervolgens is het aan de fraudeur om te bewijzen dat er wel allerlei essentiële mededelingen correct zijn gedaan.

Strafrechtelijk

Strafrechtelijk wordt artikel 326D van het wetboek van strafrecht aangepast. Grofweg bepaalt het artikel dat wie iemand door bedrieglijk handelen misleidt tot het doen van een betaling gestraft kan worden met een gevangenisstraf van (ten hoogste twee jaar). Onder iemand moet dan wel een ondernemer of een onderneming worden verstaan. De officier van justitie zal dan wel moeten bewijzen dat er sprake is van bedrieglijk handelen.

De wetswijzigingen zijn op 6 april 2016 gepubliceerd en treden op een nader te bepalen moment in werking. Dat zal waarschijnlijk nog voor de zomer zijn.

Ik heb niet de illusie dat dit de fraudeurs zal tegenhouden. Het zal alleen nog subtieler gaan. Het is echter wel goed dat de regering slachtoffers weer tools in handen heeft gegeven om dit soort afkeurenswaardige praktijken tegen te gaan. Uiteraard zijn onze juristen u graag bereid bij te staan indien u het slachtoffer bent van een spooknota. In ieder geval geldt dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. Bezint en in dit geval betaal voor gij begint!.

 

 

drank

drinken op het werk en ontslag op staande voet

Onze juristen bloggen regelmatig over actuele juridische onderwerpen. Deze keer over het drinken van alcohol op het werk.

Het zal je gebeuren. Heb je even keihard gewerkt, neem je een paar biertjes en dan loopt de werkgever te zeuren over dat je op het werk niet mag drinken. Flauw hoor. Of toch niet. Het zorgt in ieder geval regelmatig voor discussies. Alcohol op de werkvloer dus. Ook in de casus bij de kantonrechter te Leeuwarden. De kantonrechter werd geconfronteerd met een automonteur die meerdere malen onder werktijd had gedronken. Uiteindelijk was de werkgever het zat en ontsloeg de werknemer – na het geven van meerdere waarschuwingen – op staande voet.

 

drank

Ontslag op staande voet

Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met ontslag op staande voet? In juridisch termen betekent dit de onmiddellijke beëindiging van een dienstbetrekking door de werkgever of de werknemer. Wordt er door de werkgever een werknemer op staande voet ontslagen (of een werknemer die op staande voet ontslag neemt) dan is daar een “dringende reden” voor nodig.

Dringende reden

Met een dringende reden wordt bedoeld: zodanige daden, eigenschappen of gedragingen, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een voorbeeld dat letterlijk in de wet is dat “wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag”. Andere voorbeelden zijn diefstal, verduistering, bedrog, bedreiging etc etc.

Uitspraak kantonrechter

Het bijzondere in deze casus was dat het alcoholgebruik van de werknemer in het verleden al een keer tot beëindigingsovereenkomst leidde. De werkgever kwam hier echter succesvol op terug. Succesvol nam hij voor de kantonrechter de stelling in dat er sprake was van psychische problemen en dat de werkgever daarvan misbruik zou hebben gemaakt.

Tot zover dus een grote overwinning voor de kantonrechter. De werkgever bleef echter niet stilzitten en deelde dat werknemer mede dat bij een herhaling van het alcoholgebruik hij alsnog op staande voet zou worden ontslagen.

Enkele maanden later wordt de werknemer weer betrapt met een blik bier. Op de werkvloer wel te verstaan! Op grond hiervan wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer stapt opnieuw naar de kantonrechter en ook ditmaal met succes, want volgens de kantonrechter is het ontslag – mede gezien het langdurige dienstverband en de grote gevolgen – te zwaar bestraft.

Uitspraak gerechtshof

De werkgever was het hier in ieder geval niet mee eens en tekende met succes hoger beroep aan tegen het vonnis van de kantonrechter. Het hof overwoog in tegenstelling tot de kantonrechter dat de gedraging, met name gezien de eerdere waarschuwingen, zwaarwegend genoeg voor een ontslag op staande voet.

Commentaar

Drank en drugs blijven een onderwerp dat de gemoederen op de werkvloer bezig houden. Dat heeft er alles mee te maken dat het heel dicht tegen ziekte aanligt en dat dan snel de risicosferen van de werkgever raakt. In dit geval ging het eigenlijk gewoon te ver. De werkgever had zich uitermate redelijk opgesteld, had in het verleden oog gehad voor de belangen van de werknemer maar ook terecht haar eigen belang naar voren gebracht. Iets met veiligheid en zo. Met name bleek ook weer dat een werkgever zijn zaakjes goed op orde moet hebben en alles goed in het dossier verwerkt moet hebben.

Uiteraard zijn onze juristen graag bereid om u bij te staan bij vraagstukken over het arbeidsrecht