Schadefonds geweldsmisdrijven

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die letsel hebben door een geweldsmisdrijf dat niet meteen op de dader is te verhalen. Met de betaling van (een deel) van schade erkent het Schadefonds geweldsmisdrijven het leed dat slachtoffers van dergelijke zinloze misdrijven hebben ondervonden. Ook nabestaanden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming.

Dader bekend

Soms is de dader bekend maar is het de bekende kale kip. Ook een verzekering biedt dan meestal geen oplossing. De meeste verzekeraars zullen de schade niet vergoeden, omdat er hier meestal sprake is van een opzettelijke handeling.

Dader onbekend

Het is op zich geen vereiste dat de dader bekend is. Als het geweldmisdrijf vaststaat maar de dader is om wat voor reden dan ook onbekend, dan is dit geen beletsel om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden tegemoetkoming door schadefonds geweldmisdrijven.

  • Er moet sprake zijn van aantoonbaar opzettelijk handelen. Dit zal moeten aangetoond worden door middel van objectieve aanwijzingen. Een objectieve aanwijzing is bijvoorbeeld informatie van politie of justitie nodig. Voorbeelden hiervan: aangifte, getuigenverklaringen etc.

Is dit niet mogelijk dan dient er alsnog met andere objectieve aanwijzingen aangetoond te worden dat er sprake is van opzet.

  • Er moet sprake zijn van letsel. Voorbeelden: littekens door vleeswonden, gedeeltelijk verlies van het gebit of het oplopen van botbreuken.
  • Het geweldsmisdrijf is in Nederland gepleegd.
  • Het dient in beginsel binnen drie jaar na de datum van het geweldsmisdrijf aangevraagd te worden.
  • Het slachtoffer dient niet schuldig te zijn aan het geweldsmisdrijf. Voorbeelden: het uitlokken van de ander tot het gebruiken van geweld, als eerste het geweld hebt gebruikt.
  • De schade kan niet anders vergoed worden. Bijvoorbeeld de dader die de schade die het slachtoffer is opgelopen niet kan vergoeden.

Nabestaanden

Door nabestaanden van een slachtoffer (echtgenoot, geregistreerd partner, ouder, kind, broer of zus) kan ook een aanvraag ingediend worden. De voorwaarden Voorwaarden voor het krijgen van financiële tegemoetkoming voor nabestaanden zijn vrijwel hetzelfde als hiervoor opgenoemd.

Alsnog een uitkering van het dader of iets of iemand anders.

Heeft het slachtoffer een tegemoetkoming aangevraagd die ook al is uitgekeerd en wordt de geleden schade later alsnog vergoedt door anderen (waaronder de dader) dan dient het slachtoffer de vergoeding die is ontvangen van het schadefonds terug te betalen.

Aanvraag en procedure

Het aanvragen van een temoetkoming door het schadefonds gebeurt door middel van het invullen van een formulier dat bij het juridisch advies centrum beschikbaar is. Het is belangrijk dat de juiste bewijsmiddelen worden meegestuurd. U maakt in deze fase tamelijk definitieve keuzes dus het is belangrijk dat het goed wordt omschreven. Op basis van No Cure No Pay zijn de juristen van het Juridisch Advies Centrum u graag bereid te begeleiden bij het succesvol indienen van een aanvraag.