Kort geding

Kort geding

De meeste civiele procedures nemen nogal wat tijd in beslag. Er zijn echter zaken waar haast bij is geboden en die niet zo lang op een vonnis kunnen wachten. In spoedeisende zaken is daarom de mogelijkheid van een kort geding. Een kort geding is ook een civiele procedure, maar de termijnen zijn korter dan in een gewone burgerlijke procedure. Als er echt haast bij is, dan kan desnoods op een termijn van een dag een kort geding worden aangespannen.


De rechter geeft bij een kort geding altijd een voorlopige beschikking. Of beter gezegd: een voorlopige voorziening. De rechter heetook de voorzieningenrechter. Meestal is dit een bevel of een verbod. Bepaalde zaken lenen zich bij uitstek om in kort geding te worden uitgevochten. Bijvoorbeeld zaken over een concurrentiebeding worden vaak in een kort geding beslecht. Niet alle zaken zijn echter geschikt voor een kort geding. Een kort geding moet in theorie naar haar aard tamelijk eenvoudig zijn. In principe worden er geen getuigen gehoord.

Mogelijkheden

Er zijn veel meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Hierna worden aantal zaken genoemd die in kort geding zouden worden aangespannen.

  • Schorsing concurrentiebeding: een werkgever houdt een werknemer aan een concurrentiebeding. De werknemer heeft een groot belang dat hij toch aan de slag kan bij een ander bedrijf. De werknemer kan een kort geding aanspannen.

  • Handhaving concurrentiebeding. Een werknemer lapt een concurrentiebeding aan de laars. De werkgever kan een kort geding aanspannen en de werknemer dwingen om zich aan het beding te houden.

  • Een werknemer wordt op non actief gesteld. De werknemer kan in kort geding weder te werkstelling vorderen.

  • Dreigende inbreuken op portret-en privacyrechten. De werknemer kan bijvoorbeeld een uitzendverbod vorderen.

  • Een vrouw wordt gestalkt door haar ex lover. De vrouw kan op straffe van een dwangsom een straatverbod vragen.

  • Een consument koopt een auto met een teruggedraaide teller van een bedrijf. In kort geding kan teruggave van de koopprijs worden gevraagd.

  • De buurman bouwt een schuur tegen uw woning aan zonder vergunning. In kort geding kan een bouwstop worden gevraagd.

  • Vordering van geldsommen. Als de betalingsplicht vasstaat kan in een zogenaamd incasso kort geding de betaling worden gevorderd.

  • Krakers kraken het vakantiehuis. In kort geding kan uitzetting worden gevorderd.

  • De ex vrouw weigert keer op keer de kinderen aan de man mee geven. De man kan naleving van de omgangsregeling in kort geding te vragen.

Het zijn zomaar een aantal voorbeelden van het aanspannen van een kort geding. De meeste kort gedingen kunnen door onze juristen worden gedaan. Indien noodzakelijk verwijzen wij door naar gespecialiseerde advocaten.

Incasso

De laatste jaren wordt voor de incasso van geldvorderingen steeds vaker het kort geding instrument ingezet. Het grote voordeel is dat u maximale druk zet op de ketel en vooraan de rij staat. Voor een zogenaamd incasso kort geding dient de vordering wel keihard te zijn. Een argument als “ik wil wel betalen, maar kan het niet” is geen argument dat de wederpartij ontslaat van haar betalingsverplichtingen. Het systeem is ook zo opgezet dat in eerste instantie er geen behandeltijd voor de zaak wordt ingeruimd. Dit omdat in het merendeel van de zaken de tegenpartij niet komt opdagen. Pas als de wederpartij komt opdagen wordt er een behandelingsdatum bepaald. Komt de wederpartij niet opdagen, dan wordt er binnen 14 dagen een vonnis uitgesproken.

De rechtbank hanteren in het algemeen de voorwaarden dat het moet gaan om schriftelijke overeenkomsten wegens geleverde goederen of diensten die in redelijkheid niet zijn te betwisten. De spoedeisendheid moet in de dagvaarding staan en bovendien moet een conceptdagvaarding vooraf per aangetekende post of deurwaardersexploot aan de tegenpartij zijn toegezonden.

Eisende partij

Voor iemand die een vordering op iemand heeft, of iets van iemand gedaan wil krijgen of juist iets wil laten verbieden is het mogelijk om een kort geding aan te spannen. De zaak moet dan wel spoedeisend zijn.

Werkwijze. Na een eerste (kostenloos) telefoongesprek en inventarisatie van de zaak zal er een afspraak worden gepland. Tijden het gesprek zullen de mogelijkheden worden bekeken voor een kort geding. Als een kort geding kan worden aangespannen zal de jurist een kort gedingdagvaarding opstellen en ter goedkeuring aan de klant voorleggen. Onze juristen zullen u verder begeleiden bij de zitting, voor u pleiten en vooraf overleg plegen over de inhoud van de pleitnota.

gedaagde

Het kan iedereen overkomen. U komt thuis van uw werk en op de map ligt een dagvaarding van de deurwaarder. Of u overmorgen maar even voor de rechter wil verschijnen.

In principe is er geen uitstel mogelijk bij kort geding zaken. De datum staat vast en u dient te verschijnen. Het is dan zeer, maar dan ook zeer aan te raden om u te laten bijstaan door een deskundige. Er gelden een aantal gouden tips en de belangrijk is wel dat u niet in paniek raakt. U heeft niet veel tijd en daar moet dan zinnig mee worden omgegaan.

Tip 1. Neem contact op onze juristen.

Onze juristen zullen u vaak vragen om uw verhaal op papier te zetten en dat te mailen. Het is verstandig om dit voor het gesprek onze juristen te doen. Dat ordent ook uw eigen gedachtengang.

Tip 2. Zet de feiten, bijvoorbeeld chronologisch op een rijtje. Een rechter gelooft u niet op uw blauwe ogen. Feiten moeten onderbouwd worden.

Tip 3. Verzamel alvast alle documenten en denk na of er mensen een verklaring kunnen afleggen.

Als u ons inschaktelt dan zullen wij een aantal afspraken met u maken. Niet alleen over de kosten, maar ook over de werkwijze. In zijn algemeenheid komt de werkwijze er als volgt op neer. Op basis van de stukken en het telefoongesprek wordt er een eerste versie van een pleitnota gemaakt. Indien dat mogelijk is wordt er ook nog een face to face afspraak gemaakt. Dat heeft in 99 procent van alle gevallen de voorkeur. Na aanleiding van de (telefoon) gesprekken wordt er uiteindelijk een definitieve pleitnota gemaakt. Op de dag zelf zal onze jurist met u meegaan naar de zitting. De jurist zal ook voor u pleiten. Vaak stellen rechters nog wel zelf vragen aan de mensen. Daar is niets ergs aan en onze jurist zal u ook vooraf vertellen welke vragen u kan verwachten.