Aanzegplicht

Onze juristen bloggen regelmatig over actuele juridische onderwerpen. Deze keer over de aanzegplicht, en wat dit betekent voor de werkgever en werknemer.

Wat wordt er nou eigenlijk bedoelt met de aanzegplicht? De aanzegplicht komt voort uit de wet werk en zekerheid, geldt per 1 januari 2015 en houdt in dat de werkgever – uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt – de werknemer schriftelijk informeert of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voorzetten dan dient hij aan te geven onder welke voorwaarden hij dat wil doen.

aanzegverplichting

Uitzonderingen

De aanzegplicht geldt niet als er geen einddatum is vastgesteld of als het gaat om een arbeidsovereenkomst die korter dan zes maanden duurt. Dit laatste geldt ook bij een tweede of derde arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor duur minder dan zes maanden.

Tot slot geldt de aanzegplicht niet in geval van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.

Gevolgen niet nakomen aanzegplicht

Wordt de aanzegplicht niet nagekomen, dan heeft dit geen invloed op de arbeidsovereenkomst, want de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Indien de werkgever de werknemer helemaal niet informeert dan is hij een vergoeding verschuldigd van ten hoogste een maandsalaris. Indien de werkgever de werknemer te laat informeert (<1 maand) dan is hij de vergoeding pro rato verschuldigd. Twee weken te laat informeren is dus een vergoeding van twee weken bruto maandsalaris. Let op: het gaat om het bruto loon zonder vakantiegeld en zonder allerlei andere vergoeding zoals bijvoorbeeld een overwerktoeslag. De vergoeding is niet verschuldigd bij faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Procedure werknemer

De werknemer dient binnen 2 maanden een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om zijn aanspraak op de sanctie te verzilveren.

Uiteraard zijn onze juristen graag bereid om eventuele vraagstukken over het arbeidsrecht

te beantwoorden en u bijvoorbeeld te helpen bij het incasseren van de vergoeding of juist het voorkomen daarvan.